Tin mới: : Chúng tôi Cập Nhật APK mới xem English Channels

posted in: News | 0

Chúng tôi Cập Nhật APK mới , xem hơn 30 kênh English (News, Entertainments, Kids, etc…) hoàn toàn miễn phí và hợp pháp .

Những khách hàng đã mua hộp cũ, cũng có thể update miễn phí.  Xin email order # và tên khách hàng về info@thongminh.tv.